• Nacházíte se zde:
 • ochrana oznamovatelů

ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém

 

Naše společnost Magneton a.s. se sídlem Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6124, IČ: 27824047 si na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen Whistleblowing zákon) dovoluje tímto informovat širokou veřejnost, že jako povinná osoba dle citovaného zákona a v souladu s ust. § 8 Whistleblowing zákona, zavedla vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání.

 

V tomto dokumentu se můžete v souladu s ust. § 9 Whistleblowing zákona seznámit s informacemi o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému naší společnosti a oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky, jakož i zjistit informace a kontaktní údaje o příslušné osobě pověřené k přijímání a prošetření oznámení o protiprávním jednání a další užitečné informace.

 

Oznámení o protiprávním jednání

Oznámení o protiprávním jednání může podat každá fyzická osoba (oznamovatel), která disponuje informacemi o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 

a)      má znaky trestného činu,

b)      má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)       porušuje Whistleblowing zákon, nebo

d)      porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v následujících oblastech:

 

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Co by mělo oznámení obsahovat?

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, ledaže je totožnost oznamovatele příslušné osobě známá. Naše společnost proto tímto upřesňuje, že se nebude zabývat anonymními oznámeními, která neobsahují údaje o totožnosti oznamovatele.

 

Dále by mělo oznámení obsahovat veškeré relevantní informace o možném protiprávním jednání tak, aby příslušná osoba mohla posoudit důvodnost takového oznámení.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že vědomě nepravdivé oznámení může být dle Whistleblowing zákona kvalifikováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Současně takovému oznamovateli, který podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží dle Whistleblowing zákona ochrana před odvetnými opatřeními.

Naše společnost tímto rovněž vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávající práci nebo jinou obdobnou činnost jako závislou činnost vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu nebo jako službu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž.

 

Kde mohu oznámení podat?

Oznámení může oznamovatel podat prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému, a to následujícím způsobem:

 

-          prostřednictvím zabezpečeného emailu ochrana.oznamovatelu@magneton.cz

-          poštou na adresu sídla naší společnosti s jasným označením: „k rukám Nikoly Lieblové – NEOTEVÍRAT, OZNÁMENÍ, či VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“

-          prostřednictvím telefonní linky (v době standardní pracovní doby) +420 770 155 316

-          osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

 

Pro oznámení o možném protiprávním jednání může oznamovatel rovněž využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti dostupný na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

Kdo to je příslušná osoba?

Příslušnou osobou je osoba pověřená naší společností k přijímání oznámení, posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a k navrhování opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Tato osoba postupuje při výkonu své činnost nestranně a zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jejím ukončení.

 

V naší společnosti je takovou osobou pověřenou přijímáním a vyřizování oznámení paní Nikola Lieblová. Pro její kontaktování, prosím, využijte náš vnitřní oznamovací systém způsobem výše uvedeným.

 

Závěrem

Tento dokument bude průběžně aktualizován a doplňován.

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.